Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klub KSČM bilancuje

18. 5. 2017

Klub KSČM bilancuje polovinu volebního období.

Zastupitelstvo města Krnova má za sebou polovinu volebního období, které Rada města Krnova, složená z hnutí ANO 2011, ČSSD, ODS a KDU-ČSL, zhodnotila v minulých třech vydáních Krnovských listů. Prostor dostala také opozice. Krnovští patrioti předložili své hodnocení v minulém čísle zpravodaje, klub KSČM ho prezentuje čtenářům nyní.

Volební období zastupitelstva města Krnova, nakonec i rady a současného vedení města, je za polovinou a tak se vedení města pustilo do předvolební kampaně. Již třikrát na stránkách Krnovských listů se bylo možné dočíst, že sou­časná vládnoucí koalice je jedinou správnou alternativou pro město Krnov. Vše, co se dobrého událo za posledního cca 2,5 roku v na­šem městě, rada města přičítá jen své práci, když každý odstavec je­jího bilancování začíná slovy jako: schválili jsme, nám se podařilo, my jsme vybrali apod. Současná vlád­noucí koalice zcela přehlíží práci opozičních zastupitelů, zejména zastupitelů zvolených na kandidát­ce KSČM.

Rada města se chlubí tím, co je její základní povinností, řádně, a především s péči řádného hospo­dáře řídit a organizovat chod a ži­vot v našem městě ke spokojenosti jeho občanů a návštěvníků. Lze jen konstatovat, že se současnému ve­dení města nic mimořádného ne­podařilo a její určité úspěchy jsou jen výsledkem shody okolností, zejména pak globálního ekonomic­kého růstu, který se v podmínkách města odrazil v dobré ekonomické kondici města a tím pádem mož­ností financovat a realizovat někte­ré projekty a záměry.

O kontroverzních věcech si ob­čané nepřečtou nic. Dodnes není vysvětleno podivné zadání na vy­pracování personálního auditu v MIKS, který provedla osoba s fa­lešným certifikátem, nebo podivné odvolání minulého vedení KVAK. Vedení města stále mlží ohledně záležitosti kolem EDC, když není schopno, nebo možná nechce vy­světlit, kdo zavinil, že město ne­využilo všech zákonem daných možností, aby ochránilo občany města, když už ne před škodlivý­mi látkami, tak před nepříjemným zápachem. Velmi laxně se vedení města staví k řešení dopravní situ­ace, kdy zejména nárůst tranzitní nákladní dopravy je už neúnosný. Na dotazy na zastupitelstvu jen sly­šíme, že město nemůže nic dělat, že jedna silnice je v majetku kraje, další v majetku státu a že tito vlast­níci se nemohou dohodnout apod. Je zvláštní, že tranzitní dopravou podobně postižené, někdy i malé, a tedy ekonomicky a politicky mnohem slabší, obce a města, jsou schopny se postavit k této proble­matice velmi razantně a přinutit tak příslušné orgány věci řešit Asi to bude tím, že to jsou vesměs je­jich straničtí kolegové a ty není vhodné obtěžovat přízemními pro­blémy Krnova, zvlášť v době, kdy je třeba národ zblbnout i nereálnými předvolebními sliby. To vše v situ­aci, kdy rada města má tendenci se chlubit tím, že Krnov je zdravým městem a na tomto poli získává různá ocenění. Oproti jiným lo­kalitám se Krnov nepochybně má čím chlubit v oblasti životního pro­středí, ale to je především zásluha jeho občanů, kteří se k této proble­matice stavějí velmi pozitivně, za což je jim třeba poděkovat

Na úvod našeho bilancování je třeba především zdůraznit a sou­časné radě a vládnoucí koalici připomenout, že opoziční zastupi­telé zvolení na kandidátce KSČM v drtivé většině hlasování navrže­né projekty podpořili svými hlasy, protože je v dané chvíli považovali a považují za prospěšné pro naše město, jeho postupný rozvoj a spo­kojenost občanů. Bylo nemálo hla­sování, kdy vzhledem k rozporům v koalici, či v rámci jednotlivých koaličních stran, některé projek­ty byly tzv. prohlašovány jen díky opozičním hlasům. Jsme konstruk­tivní opozicí a každý ze zastupitelů v rámci svých možností aktivně pracuje jak přímo na jednáních za­stupitelstva, tak i mimo, zejména ve výborech a komisích. Opozičním zastupitelům se několikrát poda­řilo prosadit vlastní návrhy, když na základě naší argumentace mu­sela vládnoucí koalice uznat jejich opodstatněnost.

Mimořádně aktivním je zejmé­na neformální lídr klubu p. Mgr. Ladislav Sekanina, který se zabý­vá především otázkami školské a sociální problematiky. Aktivní je také p. Petr Vartecký, který prezen­tuje na každém jednání zastupitel­stva náměty a připomínky občanů a v průběhu času se nekompromis­ně dožaduje řešení prezentované problematiky. Jako příklad i e mož­né uvést prodloužení cyklostezky do průmyslové zóny. Mgr. Marian Przybyla se pak snaží o to, aby roz­hodnutí zastupitelstva byla v sou­ladu s platným právním řádem. Posledně dva jmenovaní pak ak­tivně pracují v rámci kontrolního výboru. Členem finančního výbo­ru je p. Chrástecký, který sice není zastupitelem, ale protože je eko­nomem, tak byl do tohoto výboru navržen za KSČM. Mimořádně aktivně pracuje v bytové komisi p. Stanislav Dorotík, který zde zúročuje své dlouholeté zkušenosti z práce odborového předáka ve vý­znamné krnovské strojírenské společnosti. Mgr. Břetislav Suchomel je členem sportovní komise, kde se snaží korigovat v poslední době se stále více objevující populistické návrhy na rozdělování dotací v ob­lasti sportu, když značná část pro­středků je dnes využívána pro účely běžné tělovýchovné činnosti, která by měla být samozřejmostí i bez dotačních titulů, a na druhé straně chybí prostředky v oddílech, které se zabývají výkonnostním, orga­nizovaným sportem. Svou prací v redakční radě Krnovských listů, spolu s ostatními kolegy z opozice, se snaží o dodržování tiskového zákona radou města. Naši zástupci pak pracují i v jiných komisích, ať už stálých, nebo zřizovaných pro řešení konkrétního problému. Zde nutno zmínit komisi prevence kri­minality, kde pracuje p. Vartecký, komisi podnikaní a cestovního ruchu, v níž pracuje p. Hadačová, či v aktivu pro občanské záležitos­ti, kde máme zastoupení v osobě p. Andělové.

Přes úskalí opozičního postavení budou zastupitelé zvoleni na kan­didátce KSČM ve zbytku volebního období nadále konstruktivní opo­zicí. Budeme prosazovat oprávně­né zájmy občanů. Rozumné a eko­nomicky přijatelné nápady koalice nepochybně vždy podpoříme, ale vyhrazujeme si právo tvrdé opo­ziční kritiky nepromyšlených a ně­kdy i populistických kroků koalice. Budeme vyžadovat zásadní řešení problematických otázek, které se objevily v souvislosti s EDC tak, aby především bylo chráněno zdra­ví a zájmy občanů dotčených pro­vozem. Nemáme nic proti tomu, aby tato společnost v našem městě působila, ale trváme na tom, aby svůj provoz, s ohledem na svou polohu, přizpůsobila i těm nepřís­nějším hygienickým normám a ne­obtěžovala své okolí nepříjemným zápachem. Budeme požadovat, aby rozpracované či schválené projekty a záměry byly urychleně a za eko­nomicky přijatelných podmínek dotaženy co nejdříve do realizace, aby mohly začít sloužit občanům. Za jednu z priorit považujeme ukončení debat ohledně průmyslo­vé zóny Červený dvůr II a urych­lený prodej této zóny podnikatel­ským subjektům, neboť jak se zdá, již několik měsíců vedené plané de­baty mají za důsledek odchod jed­né, nikoli nevýznamné firmy z na­šeho města, což samozřejmě bude mít v konečném důsledku i vliv na budoucí daňové příjmy rozpočtu města. Jistě, o velkých, ekonomic­ky náročných projektech, nebo projektech, které mají ovlivňovat společensky-ekonomický život města, je třeba seriózně debatovat, ale také je třeba v určité chvíli vzít na sebe odpovědnost rozhodování. V tomto směru zastupitelé zvolení na kandidátce KSČM očekávají od rady města urychlené a konkrét­ní návrhy, jak bude postupováno ohledně průmyslové zóny. Zásadně jsme však proti tomu, aby byly ně­které podnikatelské subjekty zvý­hodňovány. Vše musí probíhat na bázi férové ekonomické soutěže. Budeme se snažit, aby vedení měs­ta včas informovalo občany Krnova o jakémkoliv rozhodnutí, které bude mít vliv na jejich život v jejich krásném městě, a mohli se k to­muto rozhodnutí včas vyjádřit (psí útulek, kompostárna, EDC).

zm.jpg

 

Klub KSČM

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

objednatel