Jdi na obsah Jdi na menu
 


Posudek

28. 6. 2016

Univerzita Jana Švermy, pobočka Ostrava POSUDEK

 

Název práce: Proč byla založena KSČ a význam bolševizace strany Autor práce:   Jaroslav Hadaš

 Konzultant : Alena Stříbrná

1.   Jak autor splnil zadání závěrečné práce

V úvodu posudku se vyjádřím k základním náležitostem, tj. k formální stránce, dodržení tématu, obsahu a textu práce.

Autor s. Jaroslav Hadaš dodržel v podstatě zadání práce, tj. dodržel téma, které si ke své závěrečné práci vybral. Formální náležitosti, tj. titulní strana, prohlášení, obsah, úvod a závěr a nejméně 3 strany textu, uvedené prameny - literatura, ze které čerpal, byly dodrženy. Práce obsahuje všechny zmíněné náležitosti, je rozsáhlejší, vlastní text práce včetně úvodu, závěru a seznamu použité literatury čítá 12 stran. K otázce zpracování tématu se vyjádřím v další části posudku.

2.   Obsah práce

Jednotlivé části uvedené v obsahu jsou v souladu s textem práce.

V úvodu autor uvádí cíl své seminární práce a vysvětluje dělení textu do dvou základních kapitol.

První část se zaměřuje na vznik dělnických síran na základě učení marxismu a končí 2.

internacionálou. Ve druhé části se pak autor soustředil na vznik KSČ a na proces bolševizace strany.

Zdůrazňuje nutnost dobré znalosti historie komunistického hnutí, neboť poučení z ní pomáhá

udržet radikální levicovou stranu, její nezastupitelné místo ve společnosti.

V souladu s úvodem rozděluje obě kapitoly na další podkapitoly. V první části se věnuje vysvětlení

pojmu sociální revoluce, zmiňuje se o hlavních evropských. Vyčleňuje termín průmyslová revoluce,

pak se věnuje jednomu z ideových kořenů marxismu - utopickému socialismu. Uvádí jeho klíčové

představitele a jejich díla. Další navazující podkapitolou jsou jsou buržoazní revoluce v roce 1848,

založení l. internacionály, Pařížská komuna a vznik sociálně demokratických stran s větším

zřetelem na Rakousko. Podkapitolou o založení 2. internacionály a jejích cílech i jejím konání v

době l. světové války první část práce končí.

Menší část textu - zhruba necelé 3 strany zaujímá druhá část práce, která by se měla stát klíčovou

vzhledem k tématu. Soudruh Hadaš se zmiňuje o vlivu bolševické revoluce, o vzniku

Československa. V této souvislosti autor kritizuje činnost vedení sociální demokracie -její

oportunismus.

Pak následuje pasáž zabývající se 13. sjezdem sociální demokracie a založení KSČ. Význam

bolševizace strany je zaměřen spíše na fakta týkající se V. Kongresu Komunistické internacionály.

Dosti konkrétně s. Hadaš zmiňuje jeho závěry i vznikající rozdělení mezi našimi delegáty. Autor

často uvádí slovo bolševizace v souvislosti s II., III., a IV. sjezdem strany. Možná by práci

prospělo, kdyby více zřetelně vysvětlil tento pojem. Na druhou stranu je zřejmé, že 20. léta nebyla

ve vývoji KSČ jednoduchá a jednoznačná. Výjimku tvoří zmínka o dopisu VI. Kongresu KI.

V závěru výkladu na téma bolševizace strany s. Hadaš zmiňuje V. sjezd KSČ, změnu ve vedení, ale

 

bohužel ke škodě práce nevyvozuje, jak se tyto změny promítly do politiky strany ve 30. letech. Zmiňuje se o radikalizaci a nástupu mladé generace.

V závěru práce autor konstatuje, že přes složitý vývoj a hledání má levicová strana své opodstatnění, pokud spojí praktickou politiku a vzdělání svých členů se zájmy pracujících.

3.   Použitá literatura Uvedeny 4 publikace a www stránky Wikipedie.cz

4.   Hodnocení práce

Práce s. Jaroslava Hadaše odpovídá požadavkům kladeným na ústní obhajobu. Autor prokázal rámcový přehled o dějinách mezinárodního dělnického a komunistického hnutí, o okolnostech vzniku KSČ. Práci by určitě učinilo ještě kvalitnější, kdyby se autor tolik nesoustředil na začátky hnutí v 19. století, i když pochopitelně právě tam jsou kořeny jeho vzniku. (5 : 3). Z tohoto hlediska se jeví vhodnější, aby se těžiště textu přesunulo vzhledem k tématu do 20. let 20. století a poněkud obsažněji se autor zabýval i vlivem V. sjezdu KSČ na konkrétní jednání strany ve 30. letech - v době hospodářské krize a nástupu fašismu. Tím by čtenář - laik lépe pochopil, co vlastně bolševizace strany znamenala a jaký měla praktický dopad na dění v ČSR.

Práci s. Jaroslava Hadaše pro ústní obhajobu  doporučuji.

PhDr. Alena Stříbrná konzultant závěrečné práce V Brně dne 30. května 2016

Navrhuji k ústní obhajobě k zodpovězení následující dotazy:

  1. Jaká byla situace v Českoslovanské sociálně demokratické straně dělnické na začátku 20. let
    20. století a jak s ní souvisí vznik KSČ?
  2. Proč se Komunistická internacionála několikrát zabývala situací v KSČ? Jakých vnitřních
    problémů naší strany se kritika KI týkala?

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

objednatel